1 min read

Ob svetovnem dnevu voda

Ob svetovnem dnevu voda

Ob svetovnem dnevu voda želimo spomniti na pomen osnovnih okoljskih varovalk, ki smo jih, zahvaljujoč evropski zakonodaji, prenesli v slovenski pravni red in se jih vlade ter investitorji že vseskozi trudijo zaobhajati in delovati izven okvirjev mednarodnih okoljskih zavez ter spoštovanja osnovnih človekovih pravic.

Razglašena vodovarstvena in naravovarstvena območja ter spremljajoči mehanizmi prostorskega umeščanja in izdaje okoljevarstvenih dovoljenj za gradnjo na teh ekološko ranljivih območjih niso zgolj birokratske ovire, na kar jih pogosto želi zreducirati minister Andrej Vizjak. So varovalke, ki skrbijo, da se spoštuje javni interes varovanja narave, od katere je odvisen naš obstoj, življenja nas in vseh prihodnjih generacij.

Prek procesov vključevanja javnosti lahko lokalne skupnosti, naravovarstveniki, država in zasebniki skupaj oblikujejo projekte tako, da so ti trajnostno naravnani.[1] Žal pa se prepogosto dogaja, da predvsem zadnja dva izmed naštetih deležnikov delujeta izključno v lastnem, zasebnem interesu.

Najbolj umazane tehnologije, ki imajo potencial nepopravljivo uničiti okolje in zdravje prebivalstva, tovrstni mehanizmi ali povsem izključijo, ali pa zahtevajo takšne zaščitne ukrepe, da projekti postanejo nedobičkonosni.

Rahljanje teh najbolj osnovnih varovalk, ki smo mu priča v zadnjem letu dni s strani Ministrstva za okolje in prostor, je nesprejemljivo, lahko bi rekli, da celo protidržavno.[2]

Varovanje čistosti podtalnice služi zagotavljanju čiste pitne vode, osnovne človekove pravice, varovanje površinskih voda pa varuje občutljive vodne ekosisteme, ki smo jih v zadnjih desetletjih povsem zdecimirali.

Posegi v občutljive vodne ekosisteme so ekološke bombe, ki hitro uničijo naravna ravnovesja. A škodo je moč s trudom tudi hitro popraviti, kar potrjujejo projekti odstranjevanja jezov v mnogih evropskih državah, ZDA in Kanadi.[3]

Tudi če popolnoma uničimo in zastrupimo vse naravne danosti, ki jih imamo, se bo narava slej ko prej obnovila. Tisto, česar se ne da povrniti, je zdravje ljudi. V kolikor želimo še naprej ohranjati svojo civilizacijo, je trajnostno naravnan soobstoj z naravo nujen.


  1. https://prt.si/aarhus ↩︎

  2. https://prt.si/aarhus ↩︎

  3. https://prt.si/vizjak3 ↩︎